Symposium 2014

ኣኼባ መርበብ  ኤሪትራውያን ደቂ ኣንስትዮ

መጋቢት 6 - 8, 2014

ስቶኮልም, ሽወደን

ሓሙስ መጋቢት 6, 2014

19:00 ድቀ - 19:10 ድቀ             እንቛዕ ብደሓን መጻእክን -- ኸዲጃ ዐሊ መሓመድኑር

19:10 ድቀ - 21:15 ድቀ             ምልላይ ኣጋይሽ

ሞገስ ንኤራትራውያን ደቂ ኣንስትዮ -- ኣልጋነሽ ያዕቆብን ምሕረት ዳዊትን

 

ዓርቢ መጋቢት 7, 2014

10:00 ቅቀ - 10:30 ቅቀ             ደቂ ኣንስትዮን ምዕባለን --  Dr ሉኡል ስዩም

10:30 ቅቀ - 11:00 ቅቀ               ሕቶን መልስን

11:00 ቅቀ - 11:30 ቅቀ             ደቂ ኣንስትዮን ትምህትን ኣብ ኤሪትራ --ዶ/ር ሳራ ዑቕባይ

11:30 ቅቀ - 12: 00 ቅቀ            ሕቶን መልስን

11:30 ቅቀ - 12:00 ቅቀ                ናይ ሻሂ/ቡን ዕረፍቲ

 

12:00 ቅቀ - 13:00 ድቀ           ምሳሕ

 

14:00 ድቀ - 14:30 ድቀ           ኤራትራውያን ደቂ ኣንስትዮ፣ ህግደፍን ተቓወምትን --ዶ/ር ኣልማዝ ዘርኣይ

14:30 ድቀ - 15:00 ድቀ           ሕቶን መልስን

15:00 ድቀ - 15:30 ድቀ           መርበብ  ኤሪትራውያን ደቂ ኣንስትዮ፣ ዕላምኡን ቅርጹን -- ኣቢር መሐመድ

15:30 ድቀ - 16:30 ድቀ            ሕቶን መልስን

 

16:30 ድቀ - 17:00 ድቀ            ናይ ሻሂ/ቡን ዕረፍቲ

 

17:00 ድቀ - 18:00 ድቀ            ምሕያል መርበብ ኤራትራውያን ደቂ ኣንስትዮን፣ ምህናጽ መርበባትን

18:00 ድቀ - 19:00 ድቀ               መጻኢመደብ/ውጥን መርበብ ኤራትራውያን ደቂ ኣንስትዮ

 

ቀዳም መጋቢት 8, 2014

10:00 ቅቀ - 10:30 ቅቀ             ኣብ ሳሕል ተወሊደ -- ራኢታተይ ናይ መጻኢት ኤሪትራ -- ፈሩዝ ቀይሲ

10:30 ቅቀ - 11:00 ቅቀ             ኤሪትራውያን ደቂ ኣንስትዮን ስነጥበብን -- ቡስሃኒያ ሃዳጋ

11:00 ቅቀ - 11:15 ቅቀ                ናይ ሻሂ/ቡን ዕረፍቲ

11:15 ቅቀ - 11:30 ቅቀ             ገምጋም ኣኼባ

11:30 ቅቀ - 12:00 ቅቀ              መልእኽቲ