ብዛዕባና

ንሕና ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ-ባይታን ተመክሮታትን ዝመጸእና ንመሰላትና ዝጣበቕን ኣብ ኩሉ መስርሕ ምውሳን ሱታፈናን ግደናን ዘውሕስ ኣድማዒ ማሕበር ናብ ምህናጽ ዘሰጋግረና መርበብ ደቂ-ኣንሰትዮ ኤርትራውያን ንምምስራት ንጽዕር ዘሎና ኢና።

ስለዚ ብመሰረት ስዒቡ ዝግለጽ መትከላት ኩለን ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ነዚ ኣብ ላዕሊ ቀሪቡ ዘሎ ሽቶታት ንምርግጋጽ ክሳተፋን ክተሓባብራን ንጽውዕ። 

1.     ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ’ቲ ዝካየድ ዘሎ መስረሕ ሕብረተ-ሰብኣዊ ለውጢ ዕዙዝ ግደአን ምእንቲ ክጻወታ፡ ብተወሳኺ ድማ ዝተፈላላየ ተመክሮታተንን ፍልጠተንን ንምልውዋጥን ምድላብን መድረኽ ምኽፋት    

2.    ኣብዚ እዋን’ዚ ህዝብና ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ንምርግጋጽ ዘካይዶ ዘሎ ተጋድሎ ኣብ ሂወት ደቂ-ኣንስትዮ ሓቐኛ ትርጉም ክህልዎ ምእንቲ በቲ ሓደ ሽነኽ ከኣ  ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ናጽነታዊ ሰውራና ደቂ-ኣንስትዮ ዝተጻወተኦ ታሪኻዊ ኣስተዋጽኦን ተመክሮአን ድሕሪ ናጽነት ዘኽብር ዘውሕስ ክኸውን ብዕቱብነት ምስራሕ

3.    ዲሞክራስን ፍትሕን ንምርግጋጽ ዝካየድ ቃለስና ንምድንፋዕን ኩሉ’ቲ ንተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ዝዕንቕፍ ማሕበራውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ባህላውን መሰናኽላት ካብ ስሩ ንምምሓው ኣድላዪ ንቅሓት ምለመላን ምፍጣር

4.    ፖለቲካዊ ውድባትን በርገሳዊ ማሕበራት ኤርትራ ንሱታፈ ደቂ-ኣንስትተዮ ንምዕዛዝን   ብተወሳኺ ድማ ዲሞክራስን ፍትሕን ንምርግጋጽ ኣብ ዘካይድኦ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ኣድማዒ ተራ ክህልወን ቀዳምነት ዝህብን ዘውሕስን ብሩህ እስትራተጂ ክትልማ ምትብባዕ

5.    ኩሉ ዓቅምና ኣብ መስርሕ ህንጸት ሰላምን ስኒትን ምምሕዳር ጎንጽን ንምውፋርን ምእንቲ ምሉእ ፍጻመ እቲ ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ሰላምን ጸጥታን ዘተኰረ ናይ ሕቡራት መንግስታት ባይቶ ጸጥታ ውሳኔ 1325 ወትሩ ምስራሕ

6.    ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ዘሕልፈኦ ዘለዋ ሕሱም ኩነታት ብፍላይ ኣብ መደበራት ስደተኛታት ብግቡእ ንምርዳእን ንምቅላሕን ከምኡ’ውን ኣብ መነባብሮኦም መሰረታዊ ምምሕያሽ ከምጽእ ዝኽእል ረድኤት ንምቅራብ ጥርኑፍ ኣድማዒ ጸዕሪ ምክያድ

7.    ሓባራዊ ዓቅምታት ጠርኒፍና ኣብ ራብሓ ንጥፈት መርበብ ደቂ-ኣንስትዮ ከም ዝውዓል ምግባር

በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ’ቲ ንሕና ዘቅረብናዮ መበገሲ ሓሳባት ከህብትምን ከማዕብል ዝኽእል  ኣስተዋጽኦ ብሰናይ መንፈስ እናተቐበልና ኣካልን ናይ’ዚ ጀሚርናዮ ዘሎና ተበግሶ ክትኮና ብሃረርታ ንጽበ።